Dla studentów

 

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w roku akademickim 2020/2021

wyjazdy możliwe do zrealizowania będą zgodne z zasadami oraz budżetem z poprzedniego roku. 

 

Prezentacja Programu Erasmus+ w Collegium Mazovia

 

 

Uczelnie partnerskie

Krok po kroku-przewodnik

 

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 

 

Oferty praktyk możesz znaleźć na stronach:

 

Dokumenty do pobrania_

Podanie studenta o wyjazd zagraniczny

Oświadczenie o wyjazdach zagranicznych

Karta Studenta Erasmusa

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement)

Wskazówki do wypełnienia LA (studia)

Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement)

Wskazówki do wypełnienia LA (praktyka)

 


Program (3)

Pro­jekt Zagra­niczna mobil­ność stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej jest reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przy­szłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

 

Ważne informacje:

Warunki finansowania wyjazdów z programu PO WER

Warunki finansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych

 

Dokumenty do pobrania_

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego

Oświadczenie uczestnika projektu POWER

 

 

 

Przydatne linki:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Strona programu Erasmus+

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS

ECTS grading scale

Erasmus+ na portalu KE

https://www.power.gov.pl/

http://erasmusplus.org.pl/power/

http://power.frse.org.pl/

Erasmus Student Housing

 


 

Więcej informacji u Koordynatora Erasmus+:

Koordynator Erasmus + Anna JOńSka tel. 25 633 30 32 wew 11 email ajonska@mazovia.edu.pl