Parlament Studencki

Parlament Studencki Akademii Mazovia jest jedynym reprezentantem ogółu studentów. Działa na podstawie Ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Statutu Akademii Nauk Stosownych Mazovia oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.

W skład Parlamentu Studenckiego wchodzą:

 • Przewodniczący – wybierany spośród członków Parlamentu Studenckiego. Jest on głównym koordynatorem wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez Parlament, reprezentuje środowisko studenckie, kieruje pracami członków Parlamentu oraz nadzoruje wykonywanie jego uchwał. Do jego zadań należy również zapewnienie organom Parlamentu Uczelni odpowiednich warunków do działania.
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Sekretarz
 • Zastępca Sekretarza
 • Skarbnik

Kadencja członka Parlamentu Studenckiego trwa od momentu wyborów do dnia zakończenia studiów przewidzianego w harmonogramie, chyba że wygaśnie ona z innego powodu.

Wygaśnięcie mandatu członka Parlamentu Studenckiego przed upływem kadencji następuje w przypadku:

 • skreślenia z listy studentów
 • ukończenia studiów
 • zrzeczenia się mandatu
 • odwołania przez pozostałych członków Parlamentu Studenckiego większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich jego członków.

Parlament Studencki działając poprzez swoje organy:

 • broni praw studentów
 • uczestniczy w decydowaniu o sprawach Akademii, poprzez swoich przedstawicieli w Senacie Uczelni
 • uczestniczy w posiedzeniach rad poszczególnych wydziałów
 • decyduje w sprawie podziału środków pieniężnych i materialnych przeznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władze Akademii Mazovia na cele studenckie, poprzez swoich przedstawicieli w Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • decyduje o losach studentów, poprzez swoich przedstawicieli w Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

Parlament Studencki Akademii Nauk Stosowanych Mazovia aktywnie współpracuje z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi w realizacji inicjatyw na rzecz środowiska studenckiego. Wspiera inicjatywy studenckie, inspiruje i popiera działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową studentów Uczelni.