Praktyki zawodowe

Akademia Mazovia realizuje PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA na wszystkich kierunkach studiów.

Praktyki zawodowe mają na celu:

  • poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
  • kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
  • kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
  • poznanie organizacji pracy, podziału zadań i kompetencji, formalnych procedur postępowania, planowania pracy i systemu kontroli w miejscu odbywania praktyk,
  • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Praktyki zawodowe są obowiązkowe. O zaliczenie praktyki zawodowej, bez obowiązku jej odbycia, może ubiegać się student, który posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i potwierdzi osiągnięcia efektów uczenia się określone w programie studiów dla  praktyki zawodowej. Podstawią do zaliczenia jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego, które musi być zgodne z kierunkiem studiów oraz programem praktyki.

Rodzaj praktyki, wymiar godzin oraz termin ich realizacji określają programy i plany studiów na poszczególnych kierunkach.

Student ma obowiązek zaliczenia praktyki zawodowej do końca semestru studiów, w którym przewidziana jest praktyka. Zaliczenie praktyk jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów.

Miejsce odbywania praktyki
Praktyki zawodowe realizowane są w przedsiębiorstwach, podmiotach leczniczych, instytucjach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, z którymi uczelnia zawarła stosowne porozumienia o realizację praktyk zawodowych.

Student może samodzielnie wskazać miejsce odbywania praktyki. Warunkiem jest zgodność wykonywanej pracy z programem praktyk. Zasady realizacji praktyk zawarte są w regulaminach organizacji praktyk zawodowych wprowadzonych zarządzeniami dziekanów.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Nauk Społecznych:

Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 1 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Regulamin praktyk zawodowych

Lista instytucji, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia o współpracy znajduje się tutaj


Obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk Technicznych:

Regulamin organizacji praktyk zawodowych


Obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

Regulamin kształcenia praktycznego dla kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia

Regulamin kształcenia praktycznego dla kierunku położnictwo I stopnia


Obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 w Filii w Otwocku:

Regulamin kształcenia praktycznego dla kierunku pielęgniarstwo I stopnia


Szczegółowe informacje na temat praktyk zawodowych można uzyskać u kierowników praktyk:

Wydział Nauk Społecznych

mgr Małgorzata Krawiecka  (kierunki studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość);  e-mail: mkrawiecka@mazovia.edu.pl; tel. 570 644 488


Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierownik praktyk nauk medycznych (pielęgniarstwo I stopnia) mgr Edyta Mączarska: e-mail: emaczarska@mazovia.edu.pl; tel. 606 917 197

Kierownika praktyk nauk medycznych(pielęgniarstwo II stopnia, położnictwo I stopnia) mgr Iwona Kiełczykowska; e-mail: coor@urologica.pl

Kierownika praktyk nauk medycznych (fizjoterapia jednolite magisterskie) mgr Elżbieta Walczuk; e-mail: elawalczuk@interia.pl


Wydział Nauk Technicznych

mgr inż. Elżbieta Próchenko (kierunek studiów: budownictwo)Dyżur soboty i niedziele w czasie zjazdów na kierunku studiów budownictwo, pokój A1-028


Filia w Otwocku

mgr Joanna Zegar (kierunek studiów: pielęgniarstwo), tel. 606-490-452