Praktyki zawodowe

Akademia Mazovia realizuje PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA na wszystkich kierunkach studiów.

Praktyki zawodowe mają na celu:

 • poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
 • kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
 • poznanie organizacji pracy, podziału zadań i kompetencji, formalnych procedur postępowania, planowania pracy i systemu kontroli w miejscu odbywania praktyk,
 • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Praktyki zawodowe są obowiązkowe. O zaliczenie praktyki zawodowej, bez obowiązku jej odbycia, może ubiegać się student, który posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i potwierdzi osiągnięcia efektów uczenia się określone w programie studiów dla  praktyki zawodowej. Podstawią do zaliczenia jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego, które musi być zgodne z kierunkiem studiów oraz programem praktyki.

Rodzaj praktyki, wymiar godzin oraz termin ich realizacji określają programy i plany studiów na poszczególnych kierunkach.

Student ma obowiązek zaliczenia praktyki zawodowej do końca semestru studiów, w którym przewidziana jest praktyka. Zaliczenie praktyk jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów.

Miejsce odbywania praktyki
Praktyki zawodowe realizowane są w przedsiębiorstwach, podmiotach leczniczych, instytucjach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, z którymi uczelnia zawarła stosowne porozumienia o realizację praktyk zawodowych.

Student może samodzielnie wskazać miejsce odbywania praktyki. Warunkiem jest zgodność wykonywanej pracy z programem praktyk. Zasady realizacji praktyk zawarte są w regulaminach organizacji praktyk zawodowych wprowadzonych zarządzeniami dziekanów.

Pliki do pobrania:
Obowiązujące dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 oraz studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 i w roku akademickim 2021/2022 przystąpią do realizacji pierwszego etapu praktyki, o których mowa w Ramowych programach praktyk zawodowych, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk na Wydziale Nauk Stosowanych.

Zarządzenie Nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Stosowanych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin praktyk zawodowych

Lista instytucji, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia o współpracy znajduje się tutaj

 

Obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk Stosowanych:

Regulamin organizacji praktyk zawodowych


Obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk Technicznych:

Regulamin organizacji praktyk zawodowych


Obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

Regulamin kształcenia praktycznego dla kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia

Regulamin kształcenia praktycznego dla kierunku położnictwo I stopnia


Obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 w Filii w Otwocku:

Regulamin kształcenia praktycznego dla kierunku pielęgniarstwo I stopnia

Regulamin organizacji praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie oraz finanse i rachunkowość


Regulamin praktyk zawodowych dla studentów od naboru w roku akad. 2017/2018

Praktyka zawodowa dla studentów od naboru w roku akad. 2017/2018

 1. Podanie do Dziekana o skierowanie na praktykę zawodową
 2. Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej
 3. Karta oceny przebiegu praktyki zawodowej
 4. Podanie do Dziekana o zaliczenie praktyki zawodowej
 5. Zaświadczenie o pracy zawodowej do zakładu pracy

Praktyka zawodowa dyplomowa od naboru 2017/2018:

 1. Wniosek o skierowanie na praktykę dyplomową
 2. Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej dyplomowej
 3. Oświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych dyplomowych

Szczegółowe informacje na temat praktyk zawodowych można uzyskać u kierowników praktyk:

Wydział Nauk Stosowanych

Małgorzata Krawiecka  (kierunki studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość);  e-mail: mkrawiecka@mazovia.edu.pl


Wydział Nauk o Zdrowiu

mgr Edyta Mączarska: (kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia) tel. 606 917 197


Wydział Nauk Technicznych

mgr inż. Elżbieta Próchenko (kierunek studiów: budownictwo)Dyżur soboty i niedziele w czasie zjazdów na kierunku studiów budownictwo, pokój A1-028


Filia w Otwocku

dr Janusz Kowalski (kierunki studiów: zarządzanie, finanse i rachunkowość), tel. 501-655-203 

mgr Joanna Zegar (kierunek studiów: pielęgniarstwo), tel. 606-490-452