Egzamin dyplomowy

 

Wymogi jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocenę pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Akademii Mazovia określają:

Wzór oświadczenia o wyborze tematu pracy dyplomowej:

Składając pracę dyplomową student zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

Pytania na egzamin dyplomowy.