Słowniczek akademicki

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ż

 

A

Absolwent (łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład systemu oświaty. Ukończenie danego etapu edukacji łączy się zazwyczaj z uzyskaniem dyplomu i uprawnień do podjęcia nauki w niektórych innych placówkach oświatowych, zazwyczaj uczelni wyższego rzędu, lub wykonywania określonego zawodu (źródło: „Słownik wyrazów obcych”).

Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki adiunkci określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora (źródło: „Słownik wyrazów obcych”).

Akademik – to potoczna nazwa domu studenckiego, jest miejscem zakwaterowania studentów w czasie trwania studiów wyższych. Dom Studenta Akademii Mazovia mieści się w Siedlcach przy ul. B. Prusa 26. Nazwa akademik powstała od nazwy własnej pierwszego domu studenckiego powstałego w Polsce – akademika Politechniki Warszawskiej wybudowanego w latach dwudziestych XX w. w Warszawie.

Asystent (łac. assistens - towarzyszący; potocznie „asystent profesora”) – najniższe rangą stanowisko w szkołach wyższych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra (ew. magistra inżyniera) lub stopień naukowy doktora (ew. dra inż.). W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki (źródło: „Słownik wyrazów obcych”).

B

Biuro Karier Akademii Mazovia – jednostka organizacyjna Uczelni utworzona w roku akademickim 2002/2003. Jej nadrzędnym celem jest pomoc studentom i absolwentom w wyborze zawodu odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. Biuro nieodpłatnie przygotowuje do wejścia na rynek pracy. Pomaga też pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników, prowadząc selekcję kandydatów na określone przez nich stanowiska. Celem tych działań jest nie tylko skojarzenie studentów z ich przyszłymi pracodawcami, ale także promocja Uczelni i zbliżenie środowisk akademickich ze światem rynku pracy.

Biret (łac. birretum - czapeczka) – nakrycie głowy, które na uczelniach wyższych oznacza tytuł doktora.

C

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie CRP) – zostało powołane uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach (obecnie Akademii Mazovia), w listopadzie 2005 roku. Głównym celem Centrum jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości środowiska akademickiego Uczelni, a także szeroko pojęta działalność na rzecz rozwoju regionu siedleckiego.

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa; CM (skrót) - dawna nazwa Akademii Nauk Stosowanych Mazovia

D

Doktor (łac. doctor - nauczyciel, mistrz; w skrócie dr, w dopełniaczu dr. lub dra) – stopień naukowy. W Polsce stopień naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która ma tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską (tzw. dysertację). Rozprawa ta jest opracowywana i pisana pod kierunkiem promotora (łac. promoveo – posuwać, przesuwać naprzód). Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. termin jej jest ogłaszany i każdy ma prawo w niej uczestniczyć oraz zadawać doktorantowi pytania dotyczące tematu pracy doktorskiej. Formalnie przewód doktorski jest zamykany przysięgą doktorską, w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy i niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej.

Dom Akademicki - miejsce zakwaterowania studentów w czasie trwania studiów wyższych. Dom Studenta Akademii Mazovia mieści się w Siedlcach przy ul. B. Prusa 26.

Dziekan (gr. deka – dziesięć)- kierownik wydziału szkoły wyższej stojący na czele wydziału. Jego aparatem pomocniczym jest dziekanat.

Dziekanat (Dział Spraw Studenckich) – jednostka organizacyjna uczelni, w której można załatwić większość spraw formalnych i organizacyjnych związanych ze studiowaniem. Dziekanat Akademii Mazovia mieści się przy ul. Sokołowskiej 161, budynek A.

E

Edukacja (łac. educatio – wychowanie) – proces zdobywania wiedzy. W Polsce edukacja na poziomie studiów wyższych podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Egzamin (łac. examen – badanie) – jedna z form sprawdzania wiedzy stosowana w szkołach wyższych. Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu istnieje możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego. Jeżeli i ten zakończy się niepomyślnie, pozostaje egzamin komisyjny (przed specjalnie powołaną komisją).
E-student – internetowy system dostępu do informacji i danych. Udostępnia studentom i wykładowcom Akademii Mazovia całą gamę nowych możliwości pozwalających na łatwiejsze prowadzenie zajęć, dostęp do bieżących informacji o ocenach, planach zajęć, łatwy dostęp do poczty elektronicznej czy zdalny dostęp do danych zapisanych w katalogu domowym użytkownika.

F

Festiwal Nauki i Sztuki – impreza kulturalno-naukowa rokrocznie organizowana w Siedlcach. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy, pokazanie osiągnięć nauki i sztuki w sposób ciekawy i zachęcający do samodzielnych poszukiwań. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Akademia Nauk Stosowanych Mazovia.

Fiszka (fr. fiche) – kartka w kartotece dotycząca określonego hasła i zawierająca związane z nim informacje lub notatki (fiszki wykorzystuje się m.in. w katalogach bibliotecznych). W znaczeniu bardziej ogólnym fiszka to samodzielnie wykonana pomoc naukowa służąca do systematycznego uczenia się – niewielki kartonik lub kawałek papieru z hasłem, słówkiem, datą historyczną lub pytaniem na awersie oraz definicją, tłumaczeniem, objaśnieniem lub odpowiedzią na stronie odwrotnej (rewersie).
Autorem tego systemu jest niemiecki publicysta Sebastian Leitner, który przedstawił go w roku 1973 w swoim słynnym dziele noszącym wówczas tytuł „Lernen lernen” (dzisiejszy tytuł jego książki to „So lernt man lernen”, czyli „Tak nauczysz się uczyć”). Ogólne pojęcie fiszki jako narzędzia (auto)dydaktycznego po raz pierwszy sformułował już Celestyn Freinet (na podstawie: www.wikipedia.org).

G

Gaudeamus igitur (z łac., „radujmy się więc”) – to powszechnie znana w Europie pieśń studencka śpiewana w czasie uroczystości akademickich. Powstała w XIII lub XIV stuleciu w środowisku uniwersytetu w Heidelbergu lub Paryskiej Sorbony (na podstawie: www.wikipedia.pl).

Oryginalny tekst:

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus,
nos habebit humus.

Vita nostra brevis est, brevi finietur,
vita nostra brevis est, brevi finietur,
venit mors velociter,
rapid nos atrociter,
nemini parcetur,
nemini parcetur.

Vivat Academia, vivant professores,
vivat Academia, vivant professores
vivat membrum quodlibet,
vivat membra quaelibet,
semper sint in flore,
semper sint in flore!

Vivat et res publica, et qui illam regit,
vivat et res publica, et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protegit
quae nos hic protegit

Vivant omnes virgines, faciles, formosae,
vivant omnes virgines, faciles, formosae,
vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae,
bonae, laboriosae! 

Tłumaczenie:

Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi,
po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości
posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia.
Życie nasze krótko trwa i szybko się kończy,
chyba nadchodzi śmierć i porywa nas okrutna
nikogo nie oszczędzi, nikogo nie oszczędzi.

Niech żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy członek naszej społeczności,
niech żyją wszyscy członkowie,
niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

Niechaj żyje i państwo, i ten, kto nim rządzi,
Niechaj żyje i państwo, i ten, kto nim rządzi,
niech żyje nasze miasto, mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni, która nas tu chroni!

Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,
przystępne, piękne,
Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,
przystępne, piękne,
niechaj żyją i mężatki
delikatne, miłe,
dobre, pracowite.
dobre, pracowite.

Godziny rektorskie – ustalone przez rektora w szczególnych okolicznościach dni bądź godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

H

Habilitacja (łac. habilitas – zdatność, zręczność) – postępowanie, którego celem jest uzyskanie przez uprawnioną osobę stopnia naukowego doktora habilitowanego. Praca habilitacyjna i przewód habilitacyjny stanowią etap na drodze do uzyskania stanowiska profesora na uczelni, a następnie profesora tytularnego. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oznacza dojrzałość do zawodowego uprawiania nauki – pomyślnego prowadzenia pracy naukowej bez opieki starszych pracowników naukowych. Świadectwem owej dojrzałości są: sama praca habilitacyjna (która obecnie może stanowić cykl publikacji), liczne i wartościowe publikacje naukowe, pewien zasób własnej problematyki naukowej do dalszych przedsięwzięć badawczych, odpowiedni poziom umiejętności i doświadczenia dydaktycznego. W przewodzie habilitacyjnym liczy się przede wszystkim przedstawienie rozprawy habilitacyjnej i wykazu publikacji naukowych.
Opieka przełożonego naukowego nad pracą habilitanta powinna mieć bardziej dyskretny charakter niż w przypadku prac doktorskich. Ma mieć formę doradztwa bądź nawet tylko oceny częściowych osiągnięć badawczych na drodze do pracy habilitacyjnej, a czasami nawet w ogóle nie występuje.
W wielu krajach uzyskanie tego stopnia jest warunkiem koniecznym do nominacji na samodzielne stanowisko naukowe (na podstawie: www.wikipedia.org).

Honoris causa (z łac., doktor dla zaszczytu, dosł. z powodu cnoty, przymiotów) – honorowy tytuł naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym (źródło: „Słownik wyrazów obcych”).

I

Immatrykulacja (łac. immatriculare - wciągnąć do spisu) – wpisanie, zaliczenie w poczet studentów uczelni wyższej. Uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów (na podstawie: www.wikipedia.org).

Inauguracja roku akademickiego – uroczystość oficjalnie rozpoczynająca kolejny rok akademicki na uczelni. Biorą w niej udział władze uczelni, a także przedstawiciele władz uczelni zaprzyjaźnionych, studenci, absolwenci, pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni oraz zaproszeni goście.

Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik dzienniczka ucznia. W Akademii Mazovia od roku akademickiego 2010/2011 przebieg studiów nie jest dokumentowany w indeksie, tylko w protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta.

Insygnia rektorskie – oznaka godności, władzy i dostojeństwa władz uczelni. W Akademii Mazovia są nimi łańcuch i berło. Insygnia używane są podczas podniosłych uroczystości akademickich.

J

Jackonalia – siedleckie święto studentów. Prezydent miasta na czas studenckiej zabawy symbolicznie przekazuje żakom klucze do bram miasta. W czasie Jackonaliów odbywają się imprezy kulturalno-sportowe organizowane głównie przez i dla studentów.

Jego Magnificencja (skrót: JM) – tytuł honorowy przysługujący rektorowi.

K

Kanclerz – osoba kierująca administracją i gospodarką uczelni uprawniona do reprezentowania uczelni w sprawach majątkowych.

Katedra – jednostka organizacyjna wyższej uczelni lub instytutu naukowego, mniejsza niż instytut.

Kolokwium (łac. colloquium – rozmowa) – ustny lub pisemny sprawdzian bieżącej wiedzy i umiejętności studentów szkół wyższych będący podstawą m.in. do wystawienia zaliczenia z danego przedmiotu lub dopuszczenia do egzaminu. W praktyce nazwą tą określa się częściej sprawdziany pisemne (źródło: „Słownik wyrazów obcych”).

Konferencja – spotkanie grupy ludzi w celu omówienia konkretnego zagadnienia. Na uczelni najczęściej mamy do czynienia z konferencją naukową, która jest spotkaniem grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach przedsięwzięcia referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych.
Kwadrans akademicki – zwyczaj na wyższych uczelniach pozwalający opuścić studentom zajęcia, bez żadnych reperkusji, gdy prowadzący spóźnia się ponad kwadrans. Ten sam zwyczaj pozwala studentom spóźnić się na zajęcia piętnaście minut, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji (na podstawie: www.wikipedia.pl).

L

Laboratorium (jako forma zajęć dydaktycznych) – specyficzna forma prowadzenia zajęć na uczelni, która umożliwia studentom uczestniczenie bądź samodzielne przeprowadzanie różnego rodzaju badań i eksperymentów.

Laboratorium (jako miejsce) – pracownia, w której przeprowadza się badania naukowe wymagające wykonania wielu eksperymentów, w ściśle kontrolowanych warunkach. Laboratoria przyjmują różną postać zależnie od rodzaju eksperymentów, jakie są w nich wykonywane. Mogą to być niewielkie pomieszczenia wielkości pokoju mieszkalnego, jak i ogromne hale (na podstawie: www.wikipedia.org).

Licencjat (łac. licentiatus)- tytuł zawodowy nadawany obecnie w Polsce absolwentom studiów I stopnia, oznacza wykształcenie wyższe zawodowe („Słownik wyrazów obcych”).

M

Maskotka Akademii Mazovia – oficjalną maskotką naszej uczelni jest wiewiórka z wyszytym logo. Pluszowa zabawka cieszy się dużą popularnością wśród studentów, absolwentów i pracowników uczelni. Jest nieodłącznym elementem imprez związanych z promocją szkoły i dodatkiem do nagród w konkursach organizowanych przez Akademię Mazovia. Pomysł na to, aby uczelnia posiadała własną maskotkę, zrodził się już we wczesnej fazie funkcjonowania WSFiZ (obecnie Akademii Mazovia). Ówczesny rektor prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski udał się do Spółdzielni Pracy Miś przedstawiając koncepcję dotyczącą wyglądu przyszłej „pupilki”. Maskotkę przygotowano według autorskiego pomysłu pracowniczek-plastyczek „Misia”. Początkowo produkowano ją tylko w jednej wersji – cała była koloru rudego, miała około 40 cm wysokości i opatrzona była logo Uczelni, tak by mogła być łatwo rozpoznawalna. Kilka lat później zmieniono nieznacznie projekt (dodano białe elementy oraz opracowano odpowiednik w pomniejszonym rozmiarze, około 18 cm).

N

Notatki studenckie – to krótkie uporządkowane zapiski zawierające najistotniejsze informacje z wykładu. Mają służyć utrwaleniu i usystematyzowaniu wiedzy. Szczególnie przydatne w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej.

O

Otrzęsiny - to impreza studencka, która ma miejsce na początku każdego roku akademickiego. W czasie jej trwania studenci rozpoczynający studia muszą wkupić się w łaski starszych kolegów, a ci ostatni przeprowadzają szereg zabaw polegających na nękaniu „kotów”. Po przejściu przez otrzęsiny początkujący studenci stają się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej.

Obrona pracy dyplomowej - egzamin kończący dany etap studiów. Podczas obrony student odpowiada na pytania dotyczące pracy dyplomowej zadawane przez promotora oraz recenzenta pracy.

Organizacja roku akademickiego – to harmonogram zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz ferii świątecznych obowiązujący w danym roku akademickim.

P

Plany studiów – to szczegółowo rozpisana dla każdej specjalności ścieżka studiów. Zawierająca przedmioty kształcenia (ogólnego, podstawowego, kierunkowego i specjalnościowego), formę zaliczenia przedmiotu (egzamin, zaliczenie), kategorię przedmiotu (wybieralny, obowiązkowy), rodzaj zajęć (wykład, ćwiczenie, laboratorium, seminarium, projekt, zajęcia kontrolowane),  liczbę godzin przewidzianą na realizację danego przedmiotu oraz  punkty ECTS.

Praktyki studenckie – polegają na oddelegowaniu studenta na określony czas do pracy związanej z kierunkiem kształcenia. Celem praktyk jest wykorzystanie i utrwalenie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz nabycie konkretnych umiejętności.  Praktyki studenckie w Akademii Mazovia są obowiązkowe dla studentów wszystkich kierunków- studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Czas trwania praktyki studenckiej określają standardy nauczania na poszczególnych kierunkach studiów. Student może samodzielnie wskazać miejsce odbywania praktyki lub skorzystać z pomocy uczelni w jej zorganizowaniu.

Prorektor – pracownik wyższej uczelni pełniący funkcje administracyjno-reprezentacyjne. Zastępca rektora uczelni, który rozpoczyna i kończy kadencję w tych samych dniach co rektor.

Punkty ECTS (ang. European Credit Transfer System - Europejski System Transferu Punktów) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. Punkty ECTS są wartościami liczbowymi odpowiadającymi wkładowi pracy, którą winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Każda wartość odzwierciedla ilość pracy koniecznej do zaliczenia pojedynczego przedmiotu w stosunku do całkowitej ilości pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku studiów na danym wydziale. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, seminaria, prace semestralne, a także egzaminy oraz inne metody oceny.

R

Rada Wydziału - to organ kolegialny uczelni. W Akademii Mazovia funkcjonują: Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Rada Wydziału Nauk Technicznych i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu. Do kompetencji rady wydziału należy: podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez rektora, kanclerza lub założyciela, opiniowanie wniosków rektora w sprawie rozwoju uczelni w zakresie kształcenia i działalności badawczej, opiniowanie wniosków rektora o utworzenie, przekształcenie i likwidację jednostek ogólnouczelnianych, ustalanie, na wniosek rady wydziału, specjalności studiów w ramach prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów, opiniowanie planów studiów, zatwierdzanie szczegółowych programów przedmiotów nauczania, prowadzonych przez jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe, uchwalanie regulaminów studiów i regulaminu studiów podyplomowych, ustalanie zasad zapewniania oraz badania jakości kształcenia w uczelni, określanie zasad studiowania według indywidualnych planów studiów, określanie warunków zwolnienia studentów z obowiązku odbywania praktyki zawodowej, ocenianie rocznego sprawozdania rektora z działalności uczelni, opiniowanie kandydatów do zatrudnienia w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych, określanie warunków prowadzenia prac badawczych w uczelni, rozpatrywanie odwołań od uchwał rad wydziałów, ustalanie regulaminu prac senatu oraz ordynacji wyborczej przedstawicieli pracowników czelni do senatu.

Rektor (łac. rector - władca, zarządca) – godność osoby, która wraz z senatem kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Przełożony nauczycieli akademickich i studentów. Kadencja rektora trwa 4 lata.

Rok akademicki – jednostka miary czasu nauki i zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych. Na polskich uczelniach obejmuje najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi (na podstawie: www.wikipedia.org).

Rozkłady zajęć – to specjalnie przygotowane dla każdej grupy studentów poszczególnych kierunków harmonogramy zajęć dydaktycznych. Pełnią funkcję organizacyjną. Informują studentów jakiego dnia, o której godzinie i w jakiej sali odbędzie się dany przedmiot oraz kto go poprowadzi.
S

Seminarium –  forma prowadzenia zajęć dydaktycznych zakładająca aktywne uczestnictwo studentów. Praktykowana w szkolnictwie wyższym, najczęściej na ostatnich latach studiów. Studenci samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium, następnie przedstawiają swoje opracowania np. w postaci prezentacji lub referatu. Biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się przy tym posiadaną wiedzą.  Seminarium, w przeciwieństwie do biernego wysłuchiwania wykładu, umożliwia nie tylko zdobywanie nowej wiedzy, ale również utrwalenie posiadanej. Uczy też efektywnej argumentacji podczas prowadzonej dyskusji.
Szkoły wyższe tę formę zajęć stosują najczęściej, przygotowując studentów do napisania pracy licencjackiej bądź magisterskiej. Niewielka grupa studentów spotyka się ze swoim promotorem i dyskutuje nad konkretnymi problemami teoretycznymi i badawczymi wybranego tematu pracy.

Senat – jest organem kolegialnym Uczelni. Jego kadencja trwa 4 lata. Do kompetencji Senatu należy: podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez rektora, kanclerza lub założyciela, opiniowanie wniosków rektora w sprawie rozwoju uczelni w zakresie kształcenia i działalności badawczej, opiniowanie wniosków rektora o utworzenie, przekształcenie i likwidację jednostek ogólnouczelnianych, ustalanie, na wniosek rady wydziału, specjalności studiów w ramach prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów, opiniowanie planów studiów, zatwierdzanie szczegółowych programów przedmiotów nauczania, prowadzonych przez jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe, uchwalanie regulaminów studiów i regulaminu studiów podyplomowych, ustalanie zasad zapewniania oraz badania jakości kształcenia w uczelni, określanie zasad studiowania według indywidualnych planów studiów, określanie warunków zwolnienia studentów z obowiązku odbywania praktyki zawodowej, ocenianie rocznego sprawozdania rektora z działalności uczelni, opiniowanie kandydatów do zatrudnienia w jednostkach ogólnouczelnianych i  międzywydziałowych jednostek organizacyjnych, określanie warunków prowadzenia prac badawczych w uczelni, rozpatrywanie odwołań od uchwał rad wydziałów, ustalanie regulaminu prac senatu oraz ordynacji wyborczej przedstawicieli pracowników uczelni do senatu.

Sesja egzaminacyjna – jeden z dwóch okresów w roku akademickim, przypadający pod koniec każdego semestru. Czas przeznaczony na zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Wyróżnia się sesję zimową (koniec pierwszego semestru) oraz sesję letnią (koniec drugiego semestru). Po każdej z obu sesji podstawowych  organizowana jest sesja poprawkowa. Studenci mają szansę, po raz drugi, przystąpić do egzaminów, z których uzyskali ocenę negatywną.

Starter - artykuł znajdujący się na pierwszej stronie serwisu internetowego Akademii Mazovia. Opisujący najświeższe wydarzenia z życia uczelni, informujący o akademickich nowinkach bądź komentujący istotne dla regionu, kraju i świata problemy.

Student (łac. studere - starać się, przykładać się do czegoś, trudzić się) – uczeń szkoły wyższej.

Stypendium – system pomocy materialnej przysługujący zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Akademia Mazovia corocznie przyznaje następujące świadczenia: stypendium socjalne (przeznaczone dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej), stypendium specjalne (wsparcie oferowane studentom niepełnosprawnym), stypendium za wyniki w nauce i sporcie (mogą otrzymać studenci z wysoką średnią ocen lub z wysokimi wynikami sportowymi), stypendium na wyżywienie (przeznaczone dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej), stypendium mieszkaniowe (oferowane studentom studiów stacjonarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, z powyższego stypendium mogą też skorzystać studenci zamieszkujący z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem), zapomoga (wsparcie, z którego mogą skorzystać studenci, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej).

T

Toga – strój ceremonialny wykładowców wyższych uczelni: rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów i członków senatu a podczas uroczystości wręczenia dyplomów- również i studentów.

U

Uczelnia – inaczej szkoła wyższa. Jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W polskim systemie edukacji uczelnia kształci absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Szkoła wyższa może prowadzić studia I stopnia – kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera i studia II stopnia – kończące się nadaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera. Uczelnia posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora ma status uczelni akademickiej.

Urlop dziekański (pot. „dziekanka”) – przerwa w toku studiów trwająca semestr lub rok akademicki. Urlop (najczęściej z przyczyn ważnych np. urodzenie dziecka, ślub, choroba) udzielany jest na wniosek studenta. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie przywileje prawne związane z posiadaniem legitymacji studenckiej (np. zniżki na bilety komunikacji miejskiej).

W

Warunek (warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów) - w przypadku niezaliczenia co najwyżej dwóch przedmiotów dziekan może udzielić warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów. Istnieje warunek krótkoterminowy – obejmującego okres krótszy, niż semestr i warunek długoterminowy oznaczający powtarzanie przedmiotu. Nie wykonanie warunku w wyznaczonym terminie, powoduje obowiązek powtarzania semestru lub skreślenie z listy studentów. Decyzję o powtarzaniu przez studenta niezaliczonego przedmiotu podejmuje dziekan na wniosek studenta.

Wcześniejsze zaliczenie semestru – student ma możliwość –  po złożeniu odpowiedniego podania i uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia – ustalenia wcześniejszych terminów zaliczeń przedmiotów realizowanych w danym semestrze.

Wirtualny dziekanat – serwis internetowy pozwalający w łatwy i szybki sposób uzyskać aktualne informacje na temat planów studiów, planów zajęć, przynależności do określonych grup ćwiczeniowych i prowadzących je osobach, uzyskanych ocenach czy też sesji egzaminacyjnej. Zawiera też informacje na temat płatności i ewentualnych zaległości w zapłacie czesnego.

WSFiZ- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, zapis skrócony. Dawna nazwa Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Wydział – podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wyższej. Prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej. Kierownikiem wydziału jest dziekan. W Akademii Nauk Stosowanych Mazovia funkcjonują trzy wydziały: Wydział Nauk Stosowanych, Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

Wykład – forma zajęć dydaktycznych stosowana w szkolnictwie wyższym. Polega na ustnym przekazaniu wiedzy studentom. Wykładowca prowadzi rozbudowaną wypowiedź na określony temat a słuchacze, samodzielnie bez sugestii prowadzącego, sporządzają notatki lub zapisują niejasne kwestie, aby po wykładzie zadać odpowiednie pytania.
Sposób prowadzenia wykładu zależy od osobowości prowadzącego, jego pomysłowości, preferencji oraz poglądów na dydaktykę. Wykładowca może pozostać na suchym monologu, może też wzbogacić go bodźcami wizualnymi np. rysując coś na tablicy, wyświetlając slajdy, przedstawiając prezentację komputerową albo nagranie audiowizualne. Może też rozdać słuchaczom kartki (tzw. handout) ze streszczeniem wykładu i adekwatną grafiką uzupełniającą wypowiedź ustną.

Z

Zajęcia ćwiczeniowe – forma zajęć dydaktycznych stosowana w szkolnictwie wyższym, zazwyczaj poprzedzona wykładem. Służy utrwaleniu i poszerzeniu wcześniej poznanego obszaru wiedzy poprzez samodzielną pracę studentów. Prowadzący zajęcia stymuluje studentów do indywidualnej lub grupowej aktywności, zlecając im do wykonania różnego rodzaju ćwiczenia.

Zaliczenie przedmiotu – uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu (bądź zaliczenia) kontrolującego poziom wiedzy studenta. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywa się na koniec semestru, w czasie sesji egzaminacyjnej. Chcąc uzyskać promocję na kolejny semestr studiów student musi zaliczyć większość przedmiotów. Dopuszcza się nie zaliczenie co najwyżej dwóch przedmiotów. W takiej sytuacji student może ubiegać się o warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów.

Zapomoga- wsparcie materialne oferowane przez uczelnię studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Zeszyty naukowe Akademii Mazovia - publikacje naukowe Akademii Nauk Stosowanych Mazovia wydawane były kwartalnie w każdym roku akademickim; wcześniej ukazywały się jako Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach.

Zjazd –  cykliczne spotkania na uczelni (co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę) studentów studiów niestacjonarnych. W czasie zjazdów realizowane są zajęcia dydaktyczne.

Ż

Żak – dawna nazwa studenta.