Stypendia

Rodzaje stypendiów

Studenci Akademii Nauk Stosowanych Mazovia mogą korzystać z rozbudowanego systemu pomocy materialnej przysługującej zarówno studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz jednolitych magisterskich. Uczelnia corocznie przyznaje następujące świadczenia:

Terminy składania wniosków

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium student składa w Dziale Spraw Studenckich (dziekanacie) w terminie od 1 października do 31 października (w semestrze zimowym) oraz od 1 marca do 31 marca (w semestrze letnim).

TO WARTO WIEDZIEĆ:

Zarządzenie nr 60/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 50/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

R E G U L A M I N  Ś W I A D C Z E Ń

  • Maksymalny dochód netto za 2022 r., na osobę w rodzinie, dający prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.
  • Minimalna średnia ocen, za dwa ostatnie semestry studiów, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 4,00.
  • Dochód z jednego hektara przeliczeniowego z gospodarstwa rolnego za 2022 r. wynosi 5549 zł.
  • Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
    a) magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
    b) licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  • Warunkiem wypłaty świadczenia będzie odbieranie decyzji o przyznaniu stypendium.

Pytania i wątpliwości dotyczące zasad przyznawania świadczeń należy kierować do Jolanty Krakowiak, tel.: 25 633 30 32 wew. 56.