Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Warunki uzyskania stypendium

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przelicza się na punkty. W ramach każdej z kategorii, student może uzyskać maksymalnie 5 punktów, niezależnie od liczby uzyskanych osiągnięć.

Student może otrzymać stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na podstawie średniej ocen lub osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje łącznie nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej.

 

Stawka stypendium

Wysokość stypendium uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen lub uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych oraz przekazanych na ten cel dotacji z MENiS w danym roku akademickim i wypłacana po jej otrzymaniu przez uczelnię.

Druki do pobrania:

  • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów – załącznik nr 9
  • Osiągnięcia naukowe w ostatnim roku studiów – załącznik nr 9a
  • Osiągnięcia artystyczne w ostatnim roku studiów – załącznik nr 9b
  • Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w ostatnim roku studiów – załącznik nr 9c
  • Osiągnięcia olimpiad międzynarodowych i olimpiad przedmiotowych studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego – załącznik nr 9d
  • Oświadczenia studenta do wszystkich rodzajów pomocy materialnej – załącznik nr 10