Stypendium socjalne

Warunki uzyskania stypendium socjalnego

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł. netto.
Student może otrzymać stypendium socjalne już na pierwszym semestrze studiów.
Dokumenty, jakie student musi złożyć, ubiegając się o stypendium socjalne, określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej.

Stawka stypendium

Stawka stypendium uzależniona jest od miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny studenta oraz przekazanych na ten cel dotacji z MENiS w danym roku akademickim i wypłacana po jej otrzymaniu przez uczelnię.

Odwołania od decyzji

Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji.

Uwaga!
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne nie przysługuje.

Druki do pobrania:

  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – załącznik nr 1
  • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego – załącznik nr 1a
  • Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – załącznik nr 1b
  • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców/opiekunów prawnych – załącznik 2
  • Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego – załącznik nr 3
  • Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego – ryczałt – załącznik nr 3a
  • Oświadczenie studenta o wysokości dochodu uzyskanego w roku – załącznik nr 4
  • Oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – załącznik  nr 5
  • Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego/utraconego  w dochodzie rodziny – załącznik nr 6
  • Oświadczenia studenta do wszystkich rodzajów pomocy materialnej – załącznik nr 10

UWAGA STUDENCI !!!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Nowa ustawa wprowadza m.in. następujące bardzo ważne zmiany:

art. 88 ust 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Zgodnie z interpretacją MNiSW w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (na dzień dzisiejszy jest to kwota  528,00 zł – z zastrzeżeniem, że kwota może ulec zmianie, gdyż jest ona określana w drodze rozporządzenia), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na treść zaświadczenia – sama informacja iż student nie korzysta/korzysta z pomocy OPS nie jest wystarczająca. Treść zaświadczenia jest ściśle określona przez ustawę, po raz kolejny przypominamy, iż musi to być zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej

art. 93 ust. 2 pkt 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

MNiSW wskazuje, iż doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia po­mocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przy­sługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Ter­min ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrot­nego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, in­żyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Pytania i wątpliwości dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej należy kierować do mgr Agnieszki Długosz od wtorku do soboty