Stypendium socjalne

Warunki uzyskania

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz którego miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1294,40 zł netto.
Student może otrzymać stypendium socjalne już na pierwszym semestrze studiów.
Dokumenty, jakie student ubiegając się o stypendium socjalne powinien złożyć określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Stawka stypendium

Wysokość stypendium uzależniona jest od miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny studenta oraz przekazanych na ten cel dotacji z MENiS w danym roku akademickim i wypłacana po jej otrzymaniu przez Uczelnię.

Odwołania od decyzji

Studentowi przysługuje odwołanie do Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwaga!
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

Druki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – załącznik nr 1
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego – załącznik nr 1a
 • Uproszczony wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim– załącznik nr 1b
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 2
 • Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego – załącznik nr 3
 • Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego – ryczałt – załącznik nr 3a
 • Oświadczenie studenta o wysokości dochodu uzyskanego w roku – załącznik nr 4
 • Oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – załącznik nr 5
 • Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego/utraconego w dochodzie rodziny – załącznik nr 6
 • Oświadczenia studenta do wszystkich rodzajów pomocy materialnej – załącznik nr 10
 • Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej/Centrum Usług Społecznych – załącznik nr 11
 • Wzór wniosku o zamieszkanie w Domu Studenckim – załącznik nr 12

UWAGA STUDENCI !!!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) od roku akademickiego 2023/2024 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (sytuacja życiowa studenta lub rodziny studenta, wynikająca z faktu zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych, wpływających na sytuację życiową zdarzeń, którym nie można było zapobiec) student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.