Zapomoga

Warunki uzyskania zapomogi

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i złożył udokumentowany wniosek.

Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

  • nieszczęśliwy wypadek studenta, dziecka znajdującego się pod jego prawną opieką lub małżonka studenta;
  • ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny; śmierć członka najbliższej rodziny;
  • śmierć członka najbliższej rodziny;
  • klęski żywiołowe (np. pożar, powódź);
  • inne okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Terminy składania podania

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.
Uwaga!
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z tym, że na podstawie różnych zdarzeń losowych.

Druki do pobrania:

  • Wniosek o przyznanie zapomogi – załącznik nr 8
  • Oświadczenia studenta do wszystkich rodzajów pomocy materialnej – załącznik 10