Zapomoga

Warunki uzyskania zapomogi

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i złożył udokumentowany wniosek.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

  • śmierć członka rodziny,
  • nieszczęśliwy wypadek studenta powodujący uszczerbek na zdrowiu,
  • ciężka choroba studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • klęska żywiołowa,
  • kradzież na szkodę studenta,
  • utrata pracy przez studenta lub członków jego rodziny, w przypadku gdy student pozostaje na ich utrzymaniu,
  • inne zdarzenia na skutek, których student znalazł się przejściowo w trudniej sytuacji życiowej

Terminy składania podania

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.

Uwaga!
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z tym, że na podstawie różnych zdarzeń losowych.

Szczegółowe zasady przyznawania zapomogi określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Druki do pobrania: