Studia z gwarancją zatrudnienia

4 lutego 2016
DSC_0946
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

3 lutego 2016 roku Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa podpisała kolejną umowę o współpracy z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach. Podpisana umowa jest poszerzeniem współpracy pomiędzy uczelnią i podmiotem leczniczym.

Dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia podkreśliła, że uczelnia współpracuje ze szpitalem od 2009 roku. W ramach współpracy podmiot leczniczy udostępnił uczelni pomieszczenia wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia zajęć praktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W oparciu o bazę szpitala studenci realizują także praktyki zawodowe. W ciągu siedmiu lat Wydział Nauk o Zdrowiu wykształcił 867 absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Ukończyli oni studia I stopnia tzw. ,,pomostowe”. Uczelnię ukończyło także 60 absolwentów studiów II stopnia.

,,Obok studiów kształcimy także na specjalizacjach pielęgniarskich. Obecnie realizujemy sześć takich specjalizacji. W sumie z kształcenia podyplomowego korzysta ponad 200 słuchaczy” – podsumowała Rektor dr Bożena Piechowicz.

Warunki podpisanej umowy przedstawił Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W ramach podpisanej umowy Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach zobowiązał się:

 • po zakończeniu każdego roku akademickiego, zatrudnić, co najmniej pięciu absolwentów kierunku pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia w prowadzonej przez siebie placówce leczniczej.
 • do przedstawienia Regulaminu określającego zasady i tryb zatrudniania absolwentów uczelni.

Na mocy niniejszego porozumienia Collegium Mazovia zobowiązała się w szczególności do:

 • przedstawienia podmiotowi leczniczemu listy absolwentów kierunku pielęgniarstwo wraz z wykazem ostatecznego wyniku studiów uzyskanych przez absolwentów.

Podczas konferencji Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach wyraźnie podkreślił, że w miarę możliwości i potrzeb szpitala liczba zatrudnionych absolwentów Collegium Mazovia będzie większa.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień zawartych w porozumieniu są:
dr n. med. Ewa Czeczelewska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz Anna Garucka – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki.

W imieniu instytucji swoje podpisy złożyli dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia, Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Dariusz Młynarczyk – Członek Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Podczas konferencji wspomniano jeszcze o dwóch nowych inicjatywach, które będą realizowane wspólnie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach.

Anna Garucka – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki poinformowała, że uczelnia oraz szpital podjęły starania o środki na kształcenie podyplomowe pielęgniarek oraz położnych w ramach konkursu pn. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. W ramach tego Projektu będą realizowane niżej wymienione kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne:

 • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,
 • kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,
 • kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
 • kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
 • kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
 • kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego,
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego,
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Dr n. med. Ewa Czeczelewska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej przypomniała o projekcie prospołecznym realizowanym wspólnie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim oraz Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”.
“Damy Radę” taką właśnie nazwę ma nowy projekt edukacyjny, skierowany do osób opiekujących się w domu swoimi bliskimi – przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.
Pierwszym efektem współpracy będą bezpłatne warsztaty dla rodzin osób chorych, leżących wymagających stałej opieki bliskich. Zajęcia rozpoczną się już 1 marca w siedzibie Collegium Mazovia w godz. 17-20 w sali A3-015.
Szerzej o tym wydarzeniu pisaliśmy w artykule Wspólnie ,,Damy Radę”

Galeria: