XXIII INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

12 października 2021
2021_10_11_stater_poinauguracyjny
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W sobotę 9 października 2021 r. w Sali Widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się XXIII Inauguracja Roku Akademickiego.

Przy znamienitych gościach dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyjęła nowych studentów w poczet społeczności akademickiej.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m. in.: Dyrektor Siedleckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Magdalena Sałata, Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek, Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Marek Gorzała, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski, Komendant Miejskiej Policji w Siedlcach podinspektor Andrzej Dziewulski, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński, władze zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz przedstawiciele samorządu, administracji, organizacji zawodowych, oświaty i biznesu.

 

 

W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz zaznaczyła, że dzisiejsza Inauguracja rozpoczyna kolejny rok działalności uczelni. Jest okazją do podsumowania osiągnięć uczelni jak również na przedstawienie planów na przyszłość. Działania realizowane w poprzednim roku akademickim skupiały się przede wszystkim na kształceniu blisko tysiąca pięciuset studentów na siedmiu kierunkach studiów, w tym trzech magisterskich. Dużym wyzwaniem była realizacja kształcenia w czasie pandemii. Wymagało to podjęcia wielu działań oraz realizacji zajęć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W efekcie wdrożenia i wykorzystania metod nauczania na odległość studenci uczelni mogli bez przerwy spowodowanej obostrzeniami zdobywać wiedzę i poszerzać kompetencje związane ze znajomością narzędzi interaktywnych.

Dr Bożena Piechowicz zaznaczyła, że od poprzedniego roku akademickiego uczelnię tworzy także Filia w Otwocku, w której w tym roku studenci kształcili się na 3 kierunkach studiów.

Do znaczących sukcesów zaliczyła możliwość kształcenia studentów w warunkach symulowanych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z jakiego w ramach studiów korzystają studenci naszej uczelni. Szczególną wartość ma to podczas panującej pandemii w czasie ograniczonych możliwości realizacji zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych.

Sukcesem i uzyskaniem akredytacji zakończył się ewaluacje jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach finanse i rachunkowość oraz ekonomia, a także Krajowej Rady Szkół Pielęgniarek i Położnych na kierunku położnictwo. 

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Collegium Mazovia otrzymało status Instytucji Otoczenia Biznesu skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw.

Następnie Rektor poinformowała zebranych, że w nowy rok akademicki uczelnia wchodzi z nową strategią na lata 2021-2030, która jest kontynuacją strategicznego planowania i ciągłości celów, a zmiany wynikają z postępu i wzrostu oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego.

Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz państwowych i lokalnych, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. 

Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod dyrekcją Michała Hołowni.

 

Wiele ciepłych słów do świeżo upieczonych studentów skierowała przedstawicielka studentów Sandra Dudek.

Tradycją uroczystości inauguracyjnej są odznaczenia i nagrody, które zostały wręczone absolwentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji Collegium Mazovia, a także firmom szczególnie zaangażowanym w rozwój kształcenia na kierunku Budownictwo.

Za specjalny wkład pracy w roku akademickim 2020/2021 w rozwój Uczelni Jej Magnificencja Rektor przyznała nagrody pracownikom naukowo – dydaktycznym:

 • Dr inż. Pawłowi Wolińskiemu – za szczególne zaangażowanie w rozwój badań naukowych na Wydziale Nauk Technicznych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • Mgr inż. Piotrowi Czubaszkowi – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych,
 • Mgr inż. Mariuszowi Kozera – za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych,
 • Dr Andrzejowi Pietrychowi – za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz zapewniania i podnoszenia jakości kształcenia w Collegium Mazovia,
 • Dr Tomaszowi Nawrockiemu – za szczególne zaangażowanie w ewaluację jakości kształcenia na kierunkach studiów Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość,
 • Dr Jolancie Adamczuk – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych,
 • Mgr piel. Anecie Dmowskiej-Pycka – za szczególne zaangażowanie w rozwój kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo,
 • Mgr piel. Dorocie Fajnas – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych,
 • Mgr piel. Agnieszce Łukasiuk – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych.

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką średnią ocen oraz bardzo dobrą oceną na dyplomie wyróżnienia otrzymali następujący absolwenci:

z Wydziału Nauk Technicznych:

 • Pan Daniel Andrzejczuk
 • Pani Magdalena Lacek
 • Pan Stanisław Górski
 • Pan Paweł Baranowski
 • Pan Marek Baranowski

z Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 • Pani Katarzyna Dąbal
 • Pani Magdalena Szczepańska
 • Pani Jolanta Kalicka
 • Pani Agnieszka Godzińska

z Wydziału Nauk o Stosowanych:

 • Pani Olga Mucha
 • Pani Aneta Derkacz
 • Pani Justyna Zienkiewicz
 • Pani Małgorzata Krasuska

Nagrody na wniosek mgr inż. arch. Mariusza Szabłowskiego Kanclerza Collegium Mazovia przyznane zostały także pracownikom administracyjnym uczelni.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Pani Wioletta Wojciuk – za szczególne zaangażowanie i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków służbowych oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Pani Magdalena Kaczyńska za szczególne zaangażowanie w rozwój Biura Rachunkowego Mazovia oraz sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
 • Pani Anna Stachowicz – za profesjonalizm oraz szczególne zaangażowanie w kierowanie Działem Spraw Studenckich w trakcie jego reorganizacji,
 • Pani Agnieszka Dróżka – za szczególne zaangażowanie oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych,
 • Pani Agnieszka Tyczyńska – za szczególne zaangażowanie, za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Pan Kamil Domański – za profesjonalnie podejmowanie multidyscyplinarnych zadań oraz zaangażowanie w rozwój bazy materialnej uczelni.

W roku akademickim 2020/2021 swoimi działaniami na rzecz rozwoju kształcenia na kierunku Budownictwo Collegium Mazovia została szczególnie wsparta przez firmy, na których ręce Dziekan Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Wiesława Banachewicz oraz Rektor dr Bożena Piechowicz złożyły listy gratulacyjne. Są to:

 • Pan Karol Lewczuk – firma BET – TRANS Lewczuk
 • Pan Tomasz Hapunowicz – firma Mostostal Siedlce Sp. z o.o.
 • Panowie Wojciech i Michał Jankowscy – firma Laboratorium Badań Betonu z Mińska Mazowieckiego

 

Wykład inauguracyjny pt. ,,Mentorning w nauczaniu studentów kierunków medycznych – perspektywy na przyszłość” wygłosiła Pani dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, profesor na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wydarzenie zakończyło radosne Gaudeamus Igitur wykonane przez artystów z Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Na zakończenie XXIII Inauguracji Roku Akademickiego JM Rektor podziękowała wszystkim za udział w uroczystości.

 

Nadesłane i wręczone życzenia i gratulacje:

Waldemar Kraska Senator RP

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki

prof. dr hab. Mirosław Minkina Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

dr inż. Grzegorz Koc Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie