Zapraszamy do udziału w projekcie!

9 grudnia 2016
2016_12_14_stater_pracownik_socjalny
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia zaprasza w imieniu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, do udziału w projekcie „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu”

Projekt obejmuje szkolenie w ramach specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych i jest realizowany w okresie od 1 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych 250 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z obszaru Makroregionu II, tj. województw łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego.

Rozpoczęła się już rekrutacja na szkolenia, które wystartują od dnia 10 lutego  2017 r. W ramach szkolenia przewiduje się organizację 10 zjazdów (4 zjazdy 3 dniowe: piątek-sobota-niedziela oraz 6 zjazdów 2 dniowych: sobota-niedziela), co dwa tygodnie. Szkolenia będą się odbywały w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Planowany harmonogram zajęć:

 • 10-12.02.2017;
 • 25-26.02.2017;
 • 11-12.03.2017;
 • 24-26.03.2017;
 • 8-9.04.2017;
 • 21-23.04.2017;
 • 6-7.05.2017;
 • 19-21.05.2017;
 • 3-4.06.2017;
 • 17-18.06.2017.

Termin egzaminu planowany jest na jesień 2017 r., po uzgodnieniu z właściwymi Regionalnymi Komisjami Egzaminacyjnymi.

Uczestnikom projektu oferuje się:

 • realizację szkolenia w ramach specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
 • egzamin przed właściwą Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
 • materiały szkoleniowe i publikacje,
 • zakwaterowanie ze śniadaniem,
 • zwrot kosztów podróży,
 • ubezpieczenie od NNW.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

 • są zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru Makroregionu II;
 • są kluczowymi pracownikami instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionymi na takim stanowisku jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej ‐ koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej,
 • zostały skierowane do uczestnictwa w Projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • posiadają w momencie zgłoszenia do Projektu podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach Projektu a pracodawcą, obligującą pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania Szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu;
 • posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320) lub posiadają decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394); nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 • posiadają co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wszystkich kryteriów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie dostępnym są na stronie internetowej: www.pracowniksocjalny.wsfiz.edu.pl

Szczegółowych informacji udzielą też pracownicy Biura Projektu – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel.: 85-67-85-846; 85-67-85-844; 85-67-85-823; fax: 85-67-50-088;

e-mail: pracownik.socjalny3@wsfiz.edu.pl (dla osób z woj. mazowieckiego).

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz także: ulotka_pracownik_socjalny