Zapraszamy na Położnictwo – nowy kierunek studiów!

15 lipca 2018
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Informujemy, że decyzją z dnia 2 lipca br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Collegium Mazovia uprawnienia do prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Położnictwo o profilu praktycznym to nowość w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy, Collegium Mazovia otwiera nowy, atrakcyjny dla absolwentów kierunek studiów. Położnictwo to czwarty – obok Ratownictwa medycznego , Fizjoterapii oraz Pielęgniarstwa – kierunek studiów w obszarze nauk medycznych prowadzony przez Wydział Nauk o Zdrowiu. Zdobyte doświadczenia oraz zatrudniona kadra nauczycieli akademickich są gwarancją wysokiej jakości kształcenia. Bardzo dobra współpraca z podmiotami leczniczymi zapewnia nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych przyszłej położnej/położnemu w pracy zawodowej. Program kształcenia zakłada m.in. realizację znacznej części zajęć w formie ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych, co zapewni zdobycie doświadczenia wymaganego przez pracodawców.

Kierunek prowadzony będzie w formie studiów stacjonarnych dziennych (6 semestrów) i weekendowych  (7 semestrów). Warunkiem rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Collegium Mazovia uruchamia także studia niestacjonarne tzw. „pomostowe”  dla dyplomowanych położnych, które są absolwentami medycznych szkół zawodowych chcących podwyższyć swoje kwalifikacje.  Od kandydatów na studia niestacjonarne wymagany jest dyplom ukończenia szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu położnej /położnego, a dzięki umiejętnościom językowym może sprawować opiekę nad obcojęzycznymi pacjentkami i poprzez uznanie kwalifikacji zawodowych na terenie UE może pracować w zawodzie położnej/położnego w wielu krajach Europy.

Położna/położny może podjąć zatrudnienie w:

  • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, w tym: szpitalach (oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem patologii ciąży i traktem porodowym; oddział noworodkowy; oddział patologii noworodka; oddział intensywnej opieki neonatologicznej, blok operacyjny, oddział ginekologii onkologicznej), zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, szkołach rodzenia oraz żłobkach, klubach dziecięcych, domach narodzin i domach opieki społecznej,
  • organach administracji publicznej i innych systemach wykonujących czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną.

Zobacz jak zostać studentem Collegium Mazovia

2018_05_11_rekrutacja_prokrok_012018_05_11_rekrutacja_prokrok_022018_05_11_rekrutacja_prokrok_032018_05_11_rekrutacja_prokrok_042018_05_11_rekrutacja_prokrok_05