Zintegrowany Program Collegium Mazovia

Informacje ogólne

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: od 01.05.2018 do 31.07.2022 r.

Cel projektu: podniesienie kompetencji  319 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (w tym min. 62,6% K – 198 osób), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych: 12 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 13 os. (8 K) – pracowników uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry oraz dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.

Grupa docelowa: osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, w tym 319 Studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  z kierunków studiów: pielęgniarstwo, budownictwo, finanse i rachunkowość, ekonomia. A także 12 osób z kadry dydaktycznej oraz 13 osób z kadry zarządczej i administracyjnej Uczelni.

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnięcia następujących efektów: Podniesienie kompetencji 319 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (w tym min. 62,6% K – 198 osób), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych: 12 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 13 os. (8 K) – pracowników tej uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry oraz dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.

Wartość projektu: 2 998 599,06 zł

Zadania

  1. Dostosowanie i realizacja prog. kształcenia do potrzeb społ.-gospodarczych na poz. krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.
  2. Bilans kompetencji.
  3. Szkolenia dla studentów.
  4. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej.
  5. Wizyty studyjne.
  6. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni.
  7. Staże dla studentów PIELĘGNIARSTWA.

Rezultaty

319 studentów i 25 pracowników CM podniesie swoje kompetencje/kwalifikacje, min. 30% UP (studentów – 96 osób) w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia będzie kontynuować naukę lub podejmie zatrudnienie.

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej
2018_10_19_zestawienie_znakow1