Głos ekonomisty

7 stycznia 2021
2021_01_05_starter_economic_2020_1_1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Artykuł prof. dr hab. Czesława Skowronka, wykładowcy Collegium Mazovia, jest wstępną oceną stanu gospodarki, a szczególnie sektora przedsiębiorstw po 3 kwartałach 2020 roku – mówi Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Tomasz Nawrocki – Jest obszerną analizą stanu polskiej gospodarki po roku z pandemią.

Blaski i cienie polskiej gospodarki (wstępna ocena na koniec 2020 roku)

Polska gospodarka w ostatnich latach rozwijała się dość dynamicznie. Wiele przesłanek i tendencji wskazywało, że mimo pogorszenia zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych, również rok 2020 przyniesie pozytywne rezultaty. Niestety, wybuch epidemii koronawirusa i wprowadzone ograniczenia w sferze społecznej i gospodarczej występujące już od marca oraz nasilające się w kolejnych miesiącach2020 roku, przyniosły wiele negatywnych zjawisk i tendencji w sferze gospodarczej. Kolejne miesiące, zwłaszcza nasilenie epidemii w IV kw. br. sprawiły, że rok 2020 w polskiej gospodarce, a także w światowej, przyniósł załamanie wielu pozytywnych tendencji. Odbudowa pozytywnych tendencji, przezwyciężanie skutków załamania działalności gospodarczej licznych gałęzi i branż gospodarki, wymagać będzie wielu miesięcy, oby nie lat. Zależeć to będzie, czy rok 2021 pozwoli na normalne funkcjonowanie gospodarki.

Zamiarem moim jest przedstawienie w tym syntetycznym tekście wybranych problemów polskiej gospodarki, zwłaszcza sytuacji polskiego sektora przedsiębiorstw niefinansowych, który stanowi trzon polskiej gospodarki, jest wytwórcą i dostarczycielem podstawowych dóbr i usług konsumpcyjnych, produkcyjnych, a także inwestycyjnych. Jest podstawową sferą zatrudnienia, a jego udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto jest dominujący.

Prezentowane dane, a także formułowane oceny starałem się odnieść do najbardziej aktualnych danych roku 2020. Jednak w wielu fragmentach tekstu wracam do lat 2015–2019, gdyż procesy gospodarcze zachowują swoją ciągłość. Wiele procesów i tendencji pozytywnych utrzymywało się także w roku 2020, ale negatywne tendencje lat ubiegłych uległy często pogłębieniu. Liczby bezwzględne przytoczone w tekście mają swe źródło w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego, które przytaczam na końcu. Proszę Czytelników mego tekstu o usprawiedliwienie, że nie będę przytaczał w kolejnych fragmentach konkretnych źródeł prezentowanych liczb i wskaźników (nr tablic, stron, nr publikacji, zwłaszcza Biuletynów Statystycznych GUS), starałem się je odnotować z odpowiednią starannością.

prof. dr hab. Czesław Skowronek

Cały artykuł Profesora można przeczytać tutaj: Blaski i cienie polskiej gospodarki

Zapraszamy!