Dyplomowany specjalista ds. informacji medycznej

2021_07_12_medyczna_spec

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Informacja medyczna jest wykształcenie specjalistów, którzy zasilą kadry administracyjne podmiotów leczniczych w regionie Siedlec.

Zobacz: Program kształcenia

Nabyte umiejętności

 • obsługa pacjenta
 • prowadzenie sekretariatu medycznego
 • koordynowanie informacją medyczną
 • przeprowadzanie analizy danych
 • rozliczanie umów zawieranych w sektorze ochrony zdrowia
 • podejmowanie działań koordynujących proces organizacji opieki nad pacjentem z zachowaniem zasad etyki zawodowej
 • stosowanie systemów informacyjnych i zasobów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia

Wiedza poparta praktyką:

 • praktyka z zakresu organizacji sekretariatu oddziału szpitalnego,
 • praktyka z zakresu koordynowania informacją medyczną,
 • praktyka z zakresu kontraktowania, analiz medycznych i archiwizacji.

Przyjęte w Polsce rozwiązania takie jak:

 • Narodowa Strategia Onkologiczna (pakiet onkologiczny, DILO),
 • wprowadzenie modelu tzw. zintegrowanej opieki medycznej (opieka koordynowana),
 • sposób rozliczania świadczeń zdrowotnych opierający się na systemie jednorodnych grup pacjentów (JGP),
 • kompleksowa obsługa pacjentów,
 • prowadzenie i archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej

wymagają zatrudniania wykwalifikowanego personelu przygotowanego do pracy na stanowisku:

 • specjalisty ds. rejestracji medycznej
 • statystyka medycznego
 • sekretarki medycznej
 • referenta medycznego
 • kodera świadczeń zdrowotnych
 • medycznego analityka finansowego
 • koordynatora medycznego, koordynatora pacjenta
 • asystenta medycznego
 • specjalisty ds. dokumentacji medycznej

Absolwent przygotowany jest do pracy w każdym typie placówki medycznej, zarówno w szpitalu, poradni POZ, AOS, ZOL, jak również w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone, dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Rekrutacja trwa do 15 września 2021 r.

Etapy rekrutacji:

 1. Zarejestrowanie się w e.mazovia.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Spraw Studenckich Collegium Mazovia.
 6. Decyzja o przyjęciu i rozpoczęcie nauki w Collegium Mazovia.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną, co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Kształcenia Specjalistycznego.
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.

Kandydat okazuje pracownikowi Działu Spraw Studenckich w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Zgodnie z Instrukcja finansową na rok akademicki 2021/2022 wysokość czesnego wynosi:

Czesne płatne jednorazowo za semestr: 2400,00 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach: 490,00 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 6 ratach: 410,00 zł

 


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Absolwent z maturą może podjąć studia pierwszego stopnia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej, z możliwością potwierdzenia części efektów uczenia się i skrócenia studiów.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

0001