Dyplomowany specjalista ds. rachunkowości komputerowej

2021_07_12_rachunk_spec
Kształcenie specjalistyczne trwa                                                 1,5 roku (3 semestry)
Czesne za semestr                                                                                            2750 zł
Czesne za semestr płatne w 5 ratach                                                                  560 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach                                                                  470 zł

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Rachunkowość komputerowa jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w mikro, jak i  małych przedsiębiorstwach oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz: Program kształcenia 

Nabyte umiejętności

 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, w tym: rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • prowadzenie rachunkowość jednostek organizacyjnych, w tym: ewidencjonowanie operacji gospodarczych, przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wycena składników aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdania finansowego.

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy w działach finansowych, kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz w biurach rachunkowych na stanowisku:

 • specjalisty ds. kadr i księgowości w biurze rachunkowym
 • specjalisty ds. księgowości
 • specjalisty ds. kadr i płac
 • kasjera bankowego
 • pracownika instytucji pożyczkowej
 • asystenta ds. rozliczeń

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone, dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Absolwent z maturą może podjąć studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia, z możliwością potwierdzenia części efektów uczenia się i skrócenia studiów.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zobacz także:

Instrukcja finansowa dla słuchaczy kształcenia specjalistycznego