Badania losów Absolwentów

W związku z obowiązkami nałożonymi na uczelnie wyższe zapisanymi w art. 13a znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), a także realnym potrzebom zebrania informacji zwrotnej przez Akademia Mazovia na temat sytuacji absolwentów na rynku pracy Uczelnia prowadzi badania losów zawodowych Absolwenta. Monitoring losów absolwentów jest przewidziany po roku oraz w 3 i 5 lat po zakończeniu studiów.

Celem badania jest:

– określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów AM,

– określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy,

– gromadzenie informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy.

Realizacja założonych celów pozwoli na:

– uzyskanie przez władze uczelni szczegółowych informacji na temat współczesnego rynku pracy znajdującego się w otoczeniu społeczno – gospodarczym Uczelni,

– przekazanie studentom oraz pracownikom Biura Karier informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji celów zawodowych absolwenta AM,

– ulepszenie oferty edukacyjnej i procesu kształcenia.

Narzędziem monitorowania losów absolwenta jest ankieta.

Monitorowanie losów absolwenta prowadzi Biuro Karier AM.

Badanie ma charakter poufny – informacje uzyskane od absolwentów posłużą wyłącznie do opracowania wewnętrznych zestawień statystycznych.

Będziemy wdzięczni za zrozumienie prowadzonego badania i gotowość do wzięcia w nim udziału.

Informujemy, że dokument ten będzie również dostępny w Dziekanacie. Można go odebrać razem z karta obiegową, bądź przy odbiorze dyplomu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło w 2014 roku edycję systemu, dzięki któremu nie tylko uczniowie, ich rodzice, ale i wszyscy zainteresowani, mogą sprawdzić, jak na rynku pracy radzą sobie absolwenci szkół wyższych.

Szerzej o OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE MONITOROWANIA EKONOMICZNYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH pisaliśmy w tym artykule.