Jakość potwierdzona!

13 maja 2015
2015-05-06-stater-paka
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zgodnie z zapowiedzią, trzy kierunki oferowane przez Collegium Mazovia zostały poddane ocenie. Dwa z nich oceniła Polska Komisja Akredytacyjna, kolejny Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Czynności kontrolne mają na celu potwierdzenie jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz udzielenie zgody na dalsze ich prowadzenie.

Jakość kształcenia jest ważnym aspektem działalności uczelni, do której władze szkoły przywiązują ogromne znaczenie od początku jej funkcjonowania. System ten uwzględnia m.in.  uwagi zgłaszane przez studentów i absolwentów szkoły, a także pracodawców. Szczególnie istotne są uwagi ekspertów instytucji akredytujących przekazane w trakcie przeprowadzonych wcześniej kontroli, a także te zawarte w raportach z wizytacji ocenianych kierunków studiów.

Eksperci  PKA ocenili dwa kierunki o profilu praktycznym: finanse i rachunkowość oraz ekonomia. Członkowie komisji bardzo dobrze ocenili: cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastrukturę dydaktyczna oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Dobrze oceniono  koncepcję rozwoju kierunków oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się.

Z satysfakcją zatem informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę programową. Oznacza to jednocześnie przedłużenie zgody na prowadzenie odpowiednio: kierunków finanse i rachunkowość oraz ekonomia przez 6 lat.

Nad prowadzonym przez Wydział Nauk o Zdrowiu kierunkiem pielęgniarstwo pochylił się zespół z KRASzPiP działający przy ministrze zdrowia. Pozytywnie oceniono standardy kształcenia w zakresach: realizacji programu kształcenia, kadrę prowadzącą, bazę materialną, jakość kształcenia wraz z osiągnięciami uczelni. Tym samym komisja potwierdziła, że realizowany proces kształcenia jest zgodny z obowiązującymi standardami.

 

Zobacz: