Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych

Studia podyplomowe                                                               piątek – sobota (online)
Studia podyplomowe trwają                                                                rok (2 semestry)
Czesne za semestr                                                                                            2800 zł
Czesne za semestr płatne w 5 ratach                                                                  545 zł

CEL STUDIÓW

Profesjonalne przygotowanie absolwentów do wykonywania funkcji na stanowiskach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. W szczególności celem studiów jest umożliwienie absolwentom prowadzenia skutecznych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, wspieraniem osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Celem pośrednim jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów wdrażających skuteczne strategie działań na rzecz krzewienia trzeźwości i rozwiązywania problemów uzależnień na poziomie samorządów lokalnych oraz regionalnych.

CZAS TRWANIA

2 semestry (190 godz. dydaktycznych), zajęcia piątek – sobota (on-line).

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

DLA KOGO

Dla urzędników sektora administracji samorządowej, którzy tworzą programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dla wszystkich osób zaangażowanych w sprawy profilaktyki alkoho­lowej, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom w społecznościach lokalnych (gmina, powiat lub województwo).

Studia może rozpocząć osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

KWALIFIKACJE

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych”, wydany przez Akademię Nauk Stosowanych MAZOVIA.

Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 226 tj.) i określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6, dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

KORZYŚCI

Dzięki studiom, absolwenci mogą zdobyć i wykorzystać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na stanowiskach z związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

W szczególności absolwenci poznają modele i specyfikę rozwiązywania problemów uzależnień,  rodzaje i zasady prowadzenia działalności profilaktycznej oraz nabędą umiejętności:

 1. Sporządzania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 2. Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
 3. Prowadzenia działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii.
 4. Inicjowania, wspierania i prowadzenia działań skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
 5. Prowadzenia współpracy z przedstawicielami instytucji i organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami oraz współpracy z podmiotami, którym przekazano zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
 6. Prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej oraz opracowywania i wdrażania nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów w zakresie uzależnień.

Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 Wykaz przedmiotów:

 • Uzależnienia
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej
 • Profilaktyka uniwersalna
 • Profilaktyka selektywna i wskazująca
 • Gminne programy profilaktyczne
 • Ograniczanie dostępności i reklamy alkoholu
 • Współpraca w ramach działań profilaktycznych
 • Egzamin Dyplomowy

Zobacz także:


2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_ckp

Akademia Nauk Stosowanych Mazoviapokój A1-025

p.o. Dyrektora Centrum Agnieszka Tyczyńska

mail: atyczynska@mazovia.edu.pl

tel. 508 142 692; 

Młodszy specjalista Anna Radzikowska

mail:  aradzikowska@mazovia.edu.pl

tel. 603 458 606;

Biuro CKP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

tel.: 25 6333032 wew. 63,