Podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy

17 marca 2016
2016_03_22_starter_stbs
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa nawiązała współpracę z Siedleckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.


16 marca Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa podpisała porozumienie z Siedleckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego (STBS). Jednym z celów współpracy jest podnoszenie poziomu kształcenia studentów.  W szczególności stworzenie studentom możliwości  i dostępu do aktualnej wiedzy praktycznej oraz przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej.
Na mocy niniejszego porozumienia współpraca obu instytucji zakłada:

  • wdrażanie nowoczesnych programów nauczania, dostosowanych do międzynarodowych standardów i potrzeb rynku pracy;
  • wymianę myśli i doświadczeń w zakresie nauki i praktyki;
  • współpracę kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i pracowników STBS, wspólne prowadzenie badań naukowych, projektów i praktyk;
  • umożliwienie studentom Uczelni odbycia praktyk zawodowych i wyjazdów studyjnych na terenie STBS;
  • wspieranie samokształcenia, rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów;
  • oferowanie studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom Zakładu pracy bezpłatnego dostępu do bazy wiedzy, a w szczególności analiz, opinii, wyników badań, komentarzy, opracowań naukowych, publikacji i cyfrowych baz danych.

Jednocześnie obie instytucje zobowiązały się:

  • prowadzić współpracę w dziedzinach wspólnie określonych oraz realizować programy i przedsięwzięcia z uwzględnieniem wzajemnych interesów;
  • prowadzić wymianę informacji o swoich działaniach, informować się wzajemnie o zamierzonych przedsięwzięciach, mających publiczny charakter, które są zgodne z zainteresowaniem obu instytucji;
  • uczestniczyć w zorganizowanych wspólnie przedsięwzięciach i akcjach oraz inicjować działania, które przyniosą stronom wzajemne korzyści;
  • propagować programy kształcenia, wzajemne osiągnięcia i wspólne przedsięwzięcia.

W imieniu instytucji swoje podpisy złożyli dr Bożena Piechowicz – rektor Collegium Mazovia oraz dr Mirosław Symanowicz – prezes Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.