Program stypendialny dla studentów III roku studiów na kierunku pielęgniarstwo

28 września 2023
2023_09_27_starter_stypendia
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Szanowni studenci!
Województwo Mazowieckie w roku akademickim 2023/2024 kontynuuje program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
W aktualnym naborze mogą brać udział studenci kształcący się na kierunkach pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały określone w „Regulaminie programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się na jednym z wyżej wymienionych kierunków. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą
niż 4,2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku)
. Zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 1 roku w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu medycznego.
Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11 lipca 2023 roku podjął uchwałę nr 1404/429/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024, w którym określono m.in. termin składania wniosków oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, które zadeklarowały możliwość odpracowania okresu pobieranego stypendium.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 8 października 2023 roku. Wysokość stypendium wynosi 2 000 złotych brutto miesięcznie, łącznie 18 000 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy od października do czerwca danego roku akademickiego.
Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Szczegóły dotyczące programu stypendialnego, Regulamin naboru wniosków oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/stypendia-dla-medykow/stypendia-dla-medykow-nabor-wnioskow-pielegniarstwo-i-ratownictwo-medyczne.html

Wnioski o stypendium wraz z załącznikami należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres: stypendiadlamedykow@mazovia.pl