Stypendium specjalne

Warunki uzyskania stypendium

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student ponoszący dodatkowe koszty z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendium przyznawane jest na rok akademicki niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie studenta. Student ubiegający się o przyznanie stypendium specjalne składa wniosek wraz orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej.

Druki do pobrania:

  • Wniosek o stypendium specjalne – załącznik nr 7
  • Oświadczenia studenta do wszystkich rodzajów pomocy materialnej – załącznik nr 10