Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Warunki uzyskania stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Stypendium przyznawane jest na semestr akademicki niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie studenta. Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych składa wniosek wraz orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Druki do pobrania:

  • Oświadczenia studenta do wszystkich rodzajów pomocy materialnej – załącznik nr 10