Ważne informacje dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

6 maja 2020
2015-06-29-starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W kwietniu br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2020, poz. 581). Zmiany dotyczą zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Zobacz tekst rozporządzenia

W roku akademickim 2019/2020 studenci pielęgniarstwa i położnictwa, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach, tj. od 12 marca 2020 r. wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne.

Zaliczenie będzie dotyczyło zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli studenci w czasie wykonywania tych czynności.

Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności, zawierającego informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności (wzór zaświadczenia w załączeniu).

Poza tym zgodnie z ww. rozporządzeniem w roku akademickim 2019/2020 cześć efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne studenci będą mogli uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nie więcej niż 20 % liczby punktów ECTS). W związku z tym część zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych online wprowadzone zostanie do rozkładów zajęć na semestr letni 2020 z obowiązkiem ich realizacji przez studentów.

Zaświadczenie należy składać do kierownika praktyk WNoZ mgr Edyty Mączarskiej na adres email: emaczarska@mazovia.edu.pl