Collegium Mazovia z nowym projektem!

18 września 2017
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

W odpowiedzi na zmniejszającą się liczbę pielęgniarek pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wdraża program rozwojowy w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo.

Program ukierunkowany jest na podniesienie jakości kształcenia, zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo oraz wykształcenie dodatkowej  liczby absolwentów tego kierunku. Źródłem finansowania zaplanowanych działań są Fundusze Europejskie. Budżet projektu wynosi blisko 6 mln zł. Projektem objęci zostaną studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo z naboru prowadzonego w latach 2017/18;  2018/19;  2019/20 oraz studenci z  poprzednich naborów, którzy w momencie rozpoczęcia realizacji projektu są studentami II i III roku.

Projekt przewiduje finansowanie uczelnianego programu stypendialnego o charakterze motywacyjnym. Stypendium otrzymają studenci po drugim semestrze kształcenia, którzy osiągają najlepsze  wyniki w nauce.  Z programu stypendialnego może skorzystać maksymalnie 50% studentów na danym roku kształcenia. Wysokość stypendium wynosi 630 zł za miesiąc.

Projekt przewiduje również finansowanie  zajęć dodatkowych dla studentów wykraczających poza obligatoryjny program nauczania w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych, tj. komunikacja z pacjentem w podeszłym wieku, prawa pacjenta w praktyce pielęgniarki, psychoonkologia, przemieszczanie chorych leżących, komunikowanie z pacjentem międzykulturowym, profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych.

Dzięki środkom z projektu możliwe będzie zastąpienie dotychczasowej zasady bezpłatnych praktyk zawodowych praktykami odpłatnymi. Finansowaniem objęte zostanie 1200 godzin praktyk obligatoryjnych wynikających z programu kształcenia jak i fakultatywne jedno miesięczne praktyki ponadprogramowe.

W projekcie zaplanowano również finansowanie szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni z zakresu wspomagania psychologicznego i technik relaksacyjnych, projektowania scenariuszy symulacyjnych, przyprowadzania egzaminu OSCE.

Rozpoczęcie projektu już wkrótce!!!