Biblioteka

Biblioteka Akademii Mazovia Filia w Otwocku ma charakter naukowy i stanowi centrum dydaktyczno – informacyjne. Księgozbiór – liczący ponad 5000 woluminów – jest systematycznie powiększany o najnowsze zdobycze naukowe, tematycznie związane z kierunkami studiów. Oferta Biblioteki skierowania jest przede wszystkim do studentów i pracowników Filii.

Zbiory biblioteczne to głównie książki i materiały dotyczące takich dziedzin jak: integracja Polski z Unią Europejską, ekonomia, zarządzanie, gospodarka regionalna, matematyka, planowanie przestrzenne, urbanistyka, finanse, bankowość, informatyka, marketing, prawo i administracja, polityka społeczna, praca i zarządzanie zasobami ludzkimi, a także filozofia, psychologia i socjologia.

Biblioteka prenumeruje również czasopisma specjalistyczne, tematycznie związane z kierunkami studiów. Są to między innymi: ”Personel i zarządzanie”, “Organizacja i kierowanie”, “Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, “Zarządzanie zasobami ludzkimi”, “Finanse publiczne”, “Samorząd terytorialny”, “Studia regionalne i lokalne”, “Problemy rozwoju miast”, “Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, “Studia KPZK PAN”. W Bibliotece udostępniane są także czasopisma lokalne, poruszające problemy miasta i regionu: “Tygodnik Regionalny”, “Linia Otwocka”, “Gazeta Otwocka”.

Księgozbiór podręczny Biblioteki obejmuje encyklopedie ogólne, dziedzinowe, leksykony, różnego rodzaju informatory, roczniki statystyczne, atlasy, a także słowniki językowe, poprawnościowe i tematyczne. W zbiorach Biblioteki znajdują się również arcydzieła literatury światowej, dzieła noblistów, a także pisarzy uhonorowanych nagrodą “Nike”. Oddzielnym pomieszczeniem Biblioteki jest czytelnia z 30 miejscami do pracy własnej. Ze zbiorów Biblioteki korzystają także studenci innych uczelni, jak również mieszkańcy Otwocka i okolic.

Księgozbiór biblioteczny jest systematycznie powiększany o najnowsze zdobycze naukowe, tematycznie związane z kierunkami studiów. Korzystanie z księgozbioru ułatwiają czytelnikom katalogi: elektroniczny w systemie MAK oraz kartkowe (alfabetyczny i przedmiotowy), a także kartoteka artykułów z czasopism. Czytelnia wzbogacona została w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz baz danych Biblioteki Narodowej i Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich (KaRo).

na_www-ulotka-maxi-01


Biblioteka w Filli w Otwocku w chwili obecnej jest nieczynna. tel: 22 719-52-00

Zapraszamy do skorzystania z naszego Katalogu online. 

Zobacz w jaki sposób możesz z niego skorzystać:

Procedury dla Czytelnika biblioteki AM


Zapraszamy wszystkich czytelników do korzystania z prenumerowanych czasopism. A oto lista naszych periodyków:

1.Bunt Młodych Duchem (dwumiesięcznik)
2.Cywilizacja (kwartalnik)
3.Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (miesięcznik)
4.Ethos (kwartalnik)
5.Finanse Komunalne (miesięcznik)
6.Finanse Publiczne (miesięcznik)
7.Forum Akademickie (miesięcznik)
8.Haking (miesięcznik)
9.Kultura i Społeczeństwo (kwartalnik)
10.Linux+ (miesięcznik)
11.Linux Magazine (miesięcznik)
12.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (dwutygodnik)
13.Monitor Unii Europejskiej (miesięcznik)
14.Organizacja i Kierowanie (kwartalnik)
15.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (dwumiesięcznik)
16.Państwo i Prawo (miesięcznik)
17.PC World Komputer (miesięcznik)
18.Personel i Zarządzanie (miesięcznik)
19.php Solutions (miesięcznik)
20.Polityka (tygodnik)
21.Polityka Społeczna (miesięcznik)
22.Przegląd Biblioteczny (kwartalnik)
23.psd. Photoshop (miesięcznik)
24.Samorząd Terytorialny (miesięcznik)
25.Software Developer’s Journal (miesięcznik)
26.Studia Socjologiczne (kwartalnik)
27.Studia Regionalne i Lokalne ( kwartalnik)
28.Ubezpieczenia i Prawo Pracy (dwutygodnik)
29.Urbanista (miesięcznik)
30.Unia Europejska (miesięcznik)
31.Wieś i Rolnictwo (kwartalnik)
32.Wspólnoty Europejskie (dwumiesięcznik)
33.Zarządzanie na Świecie (dwumiesięcznik)
34.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (dwumiesięcznik)
35.USTAWODAWCA : program zawierający w elektronicznej wersji: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Ministra Finansów, Dzienniki Urzędowe Ministra Zdrowia, Dzienniki Urzędowe Ministra Skarbu Państwa, Dzienniki Urzędowe Ministra Sprawiedliwości, Dzienniki Urzędowe Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dzienniki Urzędowe Ministra Edukacji, Dzienniki Urzędowe Ministra Infrastruktury, Dzienniki Urzędowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dzienniki Urzędowe Ministra Transportu i Budownictwa, Dzienniki Urzędowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dzienniki Urzędowe Głównego Urzędu Statystycznego, Dzienniki Urzędowe Narodowego Banku Polski, Dzienniki Urzędowe Głównego Urzędu Miar.

Czasopisma regionalne:
1.Gazeta Otwocka (miesięcznik)
2.Linia Otwocka (tygodnik)
3.Tygodnik Regionalny (tygodnik)