Egzamin dyplomowy Filia w Otwocku

Wymogi jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocenę pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Filii Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w Otwocku określają:

Zarządzenie Rektora nr 51/2020 z 16 września 2020r. w sprawie zasad kształcenia, weryfikacji efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie Rektora nr 70/2022 z 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wymogów jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa oraz ocena pracy dyplomowej w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia

Zarządzenie nr 37/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 2 sierpnia 2023 r., w sprawie zasad funkcjonowania w Uczelni Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Zarządzenie Nr 2/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Filii w Otwocku z 1 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa (licencjacka) na Wydziale Nauk Medycznych Filii w Otwocku 


Wzór oświadczenia o wyborze tematu pracy dyplomowej:


Pytania na egzamin dyplomowy: